Komornik sądowy, (...) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym art. 801 ind 2 kpc. Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.

 

Komornik informuje, że w przypadku zwrócenia się przez wierzyciela do komornika z żądaniem udzielenia informacji w trybie art. 760 ind. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, to celowym jest wskazanie w piśmie wierzyciela danych kontaktowych, w tym w szczególności adresu e-mail wierzyciela.

Objaśnienia:

 1. Wierzyciel powinien wskazać swoje dokładne dane (adres, numer rachunku bankowego), w sprawach pracowniczych wierzyciel musi podać swój numer PESEL, NIP oraz adres Urzędu Skarbowego.
 2. W przypadku gdy wierzyciel jest reprezentowany przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo oraz umocowanie osób go udzielających do działania w imieniu wierzyciela.
 3. Wierzyciel powinien wskazać jak najwięcej danych pomocnych w identyfikacji dłużnika.
 4. Wierzyciel powinien wskazać sposoby egzekucji:
  • ruchomości
  • wynagrodzenie za pracę (należy wskazać dokładną nazwę oraz adres pracodawcy)
  • rachunek bankowy (należy wskazać numer rachunku bankowego dłużnika albo oddział banku)
  • wierzytelności
  • inne prawa majątkowe (przy wszczęciu egzekucji z udziałów należy wskazać właściwy wydział oraz adres Krajowego Rejestru Sądowego)
  • nieruchomości (należy przedłożyć aktualny odpis księgi wieczystej oraz wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości będącej przedmiotem zajęcia lub wskazać adres spółdzielni mieszkaniowej w przypadku wszczęcia egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
  • wierzytelności
Pobierz:
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji
Kodeks Etyki Zawodowej Komornika
Kodeks Postępowania Cywilnego
Sprawy cywilne - KM
1. Wniosek egzekucyjny
2. Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika za wynagrodzeniem
3. Oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika
4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego - dłużnik, wierzyciel
5. Pełnomocnictwo procesowe ogólne
6. Pełnomocnictwo do egzekucji/ zabezpieczenia
7. Pełnomocnictwo szczególne do odbioru kwot wyegzekwowanych
8. Wniosek wierzyciela o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
9. Wniosek dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Egzekucja z nieruchomości
1. Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
2. Wniosek wierzyciela o opis i oszacowanie nieruchomości
3. Wniosek wierzyciela o uzyskanie dokumentu - art. 943 § 3 kpc
4. Wniosek wierzyciela o zawieszenie egzekucji z nieruchomości
5. Wniosek wierzyciela o podjęcie zawieszonej egzekucji z nieruchomości
6. Wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji z nieruchomości
7. Wniosek wierzyciela o pierwszy / drugi termin licytacji nieruchomości
Sprawy o zabezpieczenie roszczenia:
1. Wniosek o dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego
2. Zlecenie poszukiwania majątku obowiązanego za wynagrodzeniem
3. Oświadczenie uprawnionego o wyborze komornika
4. Pełnomocnictwo do egzekucji/ zabezpieczenia
5. Pełnomocnictwo procesowe ogólne
top
top

copyrights © 2015 Piotr Matusiak. Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie ikomornik.pl licytacje komornicze

Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działaności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.